evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

allmänna villkor — evqm.com — en VQM, Vision Quest & Management

Läs igenom de "Villkoren".

Det är mer fördelaktigt att förekomma än att förekommas.

Kontakta VQM om du har några frågor rörande villkoren".

evqm.com | Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

De allmänna villkoren avser kurser, seminarier, bollplank, föredrag konsultationer, m.m.

Villkoren gäller om inget annat avtalats tills vidare.

TIDDEBITERING

Tid debiteras per påbörjad timme för möten antingen i kundens egna lokaler eller på annan överenskommen plats. Beställd tid debiteras till fullt arvode oavsett om konsulten behöver stanna tiden ut eller ej.

Vid heldagsbokning skall uppehåll göras för måltider.

Tid debiteras per påbörjad kvart vid coaching per telefon och enligt fast prislista.

Av RSV lagstadgad moms tillkommer på samtliga arvoden.

AGENTURPROVISION

Utöver arvodet debiterar VQM, Vision Quest & Management 25% agenturprovision i de fall VQM är agent för annan uppdragstagare.

HALVDAGSBOKNING

Halvdag motsvarar två till fem timmar. Arbetstiden är maximalt fem timmar. Därefter debiteras övertid per påbörjad timme. Fakturering sker i enlighet med separat överenskommelse.

HELDAGSBOKNING

Heldag motsvarar sex till åtta timmar. Arbetstiden är maximalt åtta timmar, därefter debiteras övertid per påbörjad timme. Fakturering sker i enlighet med separat överenskommelse.

OBEKVÄM ARBETSTID

Obekväm arbetstid inträder vardagar mellan kl. 21.00 och 06.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar. OB-tillägg tillkommer.

PRELIMINÄRBOKNING

Preliminärbokning som ej avbokats senast 24 timmar före arbetets början betraktas såsom bekräftad.

Timarvode för nedlagt arbete debiteras, förutom i de fall utsänt offertunderlag med fast pris för uppdraget föreligger, varvid de i offerten stipulerade villkoren gäller som kontrakt.

Till toppen på sidan.

AVBOKNING

Skall ske senast kl 17.00 två hela arbetsdagar före arbetets början.

Då avbokning sker en dag innan debiteras med femtio procent av arvodet. Avbokning samma dag eller senare debiteras med fullt arvode.

Avbokning av resa skall ske senast sju dagar före resans början, i annat fall debiteras halvt arvode för bokad tid.

Uppdragsgivaren betalar avbokningskostnad för biljetter m.m.

Till toppen på sidan.

RESOR OCH TRAKTAMENTEN

Vid arbete inom Sverige utanför Stor-Stockholm, betalar beställaren resa, hotellrum och traktamente enligt gällande normer. Taxi betalas av beställaren om så erfordras.

Vid resor med egen bil debiteras milersättning enligt gällande taxor: www.riksskatteverket.se.

Då uppdraget innebär lång resväg för konsulten kan ibland restidsersättning debiteras.

Vid uppdrag utanför Sverige betalar uppdragsgivaren i förväg traktamente enligt de svenska statliga normer som gäller för det aktuella landet.

Konsulten skall erhålla traktamentet i förskott senast på avresedagen.

Flyg-, båt-, eller tågbiljetter, samt kostnader för hotell, taxiresor, resgods och vaccinationer betalas av uppdragsgivaren.

Till toppen på sidan!

BUD/FRAKTKOSTNADER

Debiteras kunden om sådana uppstår. VQM, Vision Quest & Management står för budkostnad i de fall uppdragstagaren/konsulten är orsak till eventuell försening.

Till toppen på sidan!

ÖVRIGT

Det beställda uppdraget avgränsas till det sammanhang konsulten (konsulterna) gått med på att medverka i och gäller för uppdragsgivaren, det företag, den verksamhet och för det projekt och den tidsutdräkt som uppgivits vid beställningen.

Avsteg skall regleras skriftligen i särskild överenskommelse som skall träffas med VQM, Vision Quest & Managament.

Om uppdragsgivaren önskar ändra på förutsättningarna för uppdraget måste detta omgående meddelas/diskuteras och regleras skriftligen med uppdragstagaren. Konsulten har rätt att avbryta uppdraget med omedelbar verkan om arbetet ej motsvarar vad som uppgavs vid beställningen.

Till toppen på sidan!

KONTRAKT

Samtliga avtal skall träffas i förväg mellan VQM, Vision Quest & Management och uppdragsgivaren/ kunden. Se även punkterna ”Preliminärbokning” och ”Avbokning” ovan.

ANMÄRKNING MOT FAKTUROR

Skall göras inom åtta dagar från fakturadatum. Försenade anmärkningar eller anmärkningar mot fakturor som redan betalts godtas ej även om det avser arvode för inställda projekt, etc.

Till toppen på sidan!

BETALNINGSVILLKOR

Om annat ej avtalats gäller fjorton dagar netto som betalningsvillkor. Vid försening debiteras åtta procents dröjsmålränta plus aktuell referensränta samt en påminnelseavgift om femtio kronor (SEK).

FORCE MAJEUR

VQM, Vision Quest & Management frånsäger sig allt ansvar för eventuella kostnader för det fall konsulten ej dyker upp på avtalat uppdrag på grund av naturkatastrofer eller annan anledning som VQM, Vision Quest & Management ej råder över; som exempelvis inställt flyg, m.m.

Till toppen på sidan!

BEGRÄNSAT ANSVAR

VQM, Vision Quest & Management: s skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Läs mer »

LAGRUM OCH VAL AV DOMSTOL

Dessa "Allmänna Villkor" skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa "Allmänna Villkor" eller med anknytning till VQM, Vision Quest & Management: s erbjudanden och tjänster skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Till toppen på sidan!

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring